• Forside
 • Sponsorer
 • Links
 • Kontakt
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Love og vedtægter for Hjerm FIF

  LOVE OG VEDTÆGTER

  §1

  Foreningens navn er Hjerm Forenede Idrætsforeninger, som kan forkortes til Hjerm FIF.

  Foreningen er en sammenslutning af Hjerm Gymnastik- og Idrætsforening, Idrætsforeningen Hjerm KFUM og Hjerm bordtennisklub. Foreningen er hjemmehørende i Hjerm i Struer Kommune.

  §2

  Foreningens formål er at udvikle fællesskabet på tværs af alle aldersgrupper, samt skabe sunde rammer omkring idrætten. Dette søges nået gennem idrætslige aktiviteter samt kulturelle arrangementer. Endvidere forkynde det kristelige evangelium på den danske folkekirkes grund således, at der sigtes mod det hele menneske.

  §3

  Foreningen skal være tilsluttet Holstebroegnens Hovedkreds af Gymnastik- og Ungdomsforeninger under Ringkøbing Amts Gymnastik- og Ungdomsforeninger samt KFUM´s Idrætsforbund i Danmark. Endvidere kan foreningen være tilsluttet de forbund, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

  §4

  Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens formål og bestemmelser.

  Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til en af foreningens bestyrelses-/udvalgsmedlemmer eller trænere/ledere.

  Udmeldelse sker ved henvendelse til de respektive udvalgsformand.

  Ved køb af forældreforeningens præmiespil er man automatisk passivt medlem af Hjerm FIF.

  §5

  Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

  §6

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indvarsling sker ved annoncering i dagspressen mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

   

  Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretninger

  3. Regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg

  a) hovedbestyrelsen

  b) aktivitetsudvalg

  6. Valg af revisor og revisorsuppleant

  7. Eventuelt

   

  Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger tages ved simpel flertal, med undtagelse af vedtagelse af lovændringer, hvortil der kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede.
  §7

  Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er fyldt 14 år, samt forældre, som har børn, der betaler kontingent til foreningen. Valgbare til udvalg er medlemmer, som er fyldt 16 år, dog skal udvalgskasserer være fyldt 18 år, samt forældre, som har børn, der betaler kontingent til foreningen.

  Medlemmer af hovedbestyrelsen skal være fyldt 21 år.

  §8

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af hovedbestyrelsen og udvalgsmedlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom.

  Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

  §9

  Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Første gang ved lodtrækning.

  For en 1-årig periode vælges 1 suppleant for hovedbestyrelsen.

  Hovedbestyrelsen konstituere sig selv således:

  a) formand

  b) næstformand

  c) økonomiudvalg ( 3 medlemmer)

  d) sekretær

  e) kasserer

   

  For en 2-årig periode vælges 2 revisorer, heraf afgår 1 hvert år. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 1 revisorsuppleant.

  Til aktivitetsudvalgene vælges der følgende antal medlemmer:

  a) amatørteaterudvalg 5 medlemmer

  b) badmintonudvalg 5 medlemmer

  c) fodboldudvalg 7 medlemmer

  d) gymnastikudvalg 7 medlemmer

  e) håndboldudvalg 5 medlemmer

  f) klatreudvalg 3 medlemmer

  g) tennisudvalg 5 medlemmer

  h) volleyballudvalg 7 medlemmer

  i) byfestudvalg 5 medlemmer

  j) bladudvalg 3 medlemmer

  k) reball 3 medlemmer

   

  Alle valg af generalforsamlingen for en 2-årige periode. Der afgår skiftevis:

  1 og 2 medlemmer i udvalg med 3 medlemmer.

  2 og 3 medlemmer i udvalg med 5 medlemmer.

  3 og 3 medlemmer i udvalg med 6 medlemmer.

  Første gang ved lodtrækning.

  Udover aktivitetsudvalgene kan såvel hovedbestyrelsen som aktivitetsudvalgene nedsætte udvalg til at varetage særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen. Et medlem kan ikke vælges til udvalgsformand for mere end et udvalg, ligesom man ikke kan vælges til hovedbestyrelsen og samtidig være udvalgsformand.

  §10

  Aktivitetsudvalgene fremlægger budget og aflægger regnskab til godkendelse i hovedbestyrelsen.

  Fastsættelse af kontingent sker i samarbejde med hovedbestyrelsen.

  Udvalgene er pligtige til at føre protokol over arbejdet i udvalgene.

  Udvalgene er i øvrigt bemyndiget til selv at træffe alle afgørelser vedrørende udvælgelse af instruktører/træner/ledere m.v. til arbejdet i udvalgene.

  §11

  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

  §12

  Ændringer af lovene kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor.

  §13

  Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor.

  Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning.

   

  Således vedtaget på generalforsamlingen i Hjerm den 5. november 1984.

   

  Alt under een hat i Hjerm:

   

  HJERM FORENEDE IDRÆTSFORENINGER

   

  Senest opdateret på generalforsamling 24-2 2010

  SPONSOR

   

  Synergi Sponsor

  Støt Hjerm FIF privat og ervherv, som Synergi Sponsor på el.

  Følg os på

  Facebook

  @HjermFIF

  Webdesign af mira.dk